04.

Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради и сертификати за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава след завършване на строителството на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация. С него се определя и класа на енергопотребление на новата сграда.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление.

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира с издаването на нов сертификат във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности.