ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА САНКОНСУЛТИНГ ЕООД ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНАТА СРЕДА , ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Ръководството на „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД определи и документира настоящата политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на Дружеството.

С настоящата политика „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване, подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда, както и такива свързани с управление на качеството при осъществяване на дейностите в обхвата:

➢ Предоставяне на технически и юридически консултации и услуги, необходими за подготовка, управление и изпълнение на проекти, финансирани със средствата от ЕС и бюджета на РБ;
➢ Изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат – ЕСКО УСЛУГИ; предоставяне на консултанска помощ за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проекто предложение;
➢ Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи
➢ Изготвяне и изпълнение на програми за обучение за изграждане на капацитет по изготвянето и изпълнението на интегрирани стратегии за възстановяването на градовете, обновление на селските райони;
➢ Предоставяне на консултации за изграждане на партньорства имащи за цел подобряване и улесняване на сътрудничеството между общините, бизнеса и НПС в подготовката и изпълнението на интегрирани решения за месно развитие;
➢ В сътрудничество с официалните власти екипа на компанията съдейства активно за своевременно транспониране на директивите на Европейското комисия в националното законодателство, както и за пресяване на успешните европейски практики в областта на енергийната ефективност и адаптирането им към особеностите на местната конюнктура.;
➢ Подсигурява на своите клиенти енергийните пакети, оптимизиращи производствените им разходи, съответно пълен комфорт при реализацията на собствените им идеи и начинания. Пакетните услуги включват всичко от предварително консултиране, изготвяне на енергийно обследване, високотехнологичен инженеринг/проектиране и изграждане на системите и мерките от енергийния одит/, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти.

„САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД се стреми да осъществява основната си дейност в съответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически и финансово обосновано, и да ги надмине.

„САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 във всички свои дейности с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа, при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Въвеждането и функционирането на Интегрираната система, съответстваща на ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и нейното непрекъснато подобряване са най- добрата гаранция за уважението, което отдаваме към потребителите, ангажиментите, които поемаме за удовлетворяване на очакванията и потребностите на заинтересованите страни и постигането на отлична репутация и трайно присъствие на пазара.

Основните цели на Ръководството на „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД са насочени към:

➢ Непрекъснато удовлетворяване на изискванията на клиентите и стремеж към устойчиво развитие, чрез разработване на политики, практики за управление на бизнес процесите, за непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда от дейностите на Дружеството, за превенция и предотвратяване на професионалните инциденти и злополуки на работното място и минимизиране на риска;
➢ Осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда;
➢ Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да е сигурно, че всички работници и служители напълно съзнават ролята си за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
➢ Предоставяне на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в дружеството и опазването на околната среда;
➢ Пълно, точно и постоянно дефиниране и обсъждане/прилагане на правата и задълженията на работниците и служителите, ефикасно обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и въведена Интегрирана система за управление;
➢ Постоянно намаляване на замърсяванията, чрез разработване на програми насочени към непрекъснато управление на дейностите, влияещи на околната среда;
➢ Стриктно изпълнение на приложимите законови и нормативни изисквания, по отношение на качеството на процесите, изпълнявани от Дружеството, за аспектите на околната среда, безопасните условия на работа и постигане на съответствие с изискванията на действащото българско и европейско законодателство и други изисквания в областта на околната среда, здраве и безопасност при работа;
➢ Поставяне на изисквания пред доставчици, клиенти и други заинтересовани страни по отношение на опазване на околната среда и осигуряване здраве и безопасност при работа;
➢ Осигуряване на ресурси за развиване, поддържане, периодичен преглед и непрекъснато подобряване на ефикасността на въведената ИСУ.

За реализиране на тези цели в „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД са създадени условия за стриктно спазване изискванията на ИСУ и за активно участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и усъвършенстване.

Като Управител на Дружеството ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност обявената политика да бъде разбрана, огласена, прилагана и поддържана, на всички нива в Дружеството и пред заинтересованите страни.

 

Даниела Божинова, УПРАВИТЕЛ на „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД