03.

Обследване за енергийна ефективност на Системи за външно изкуствено осветление

На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители, като обследването се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години. Оценката на енергийните спестявания при система за външно изкуствено осветление има за цел да докаже постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Тази оценка служи за издаването на удостоверения за енергийни спестявания при условията и по реда на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при предоставянето на услуги въз основа на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измервания, извършени в хода на обследването.