Ето как можем да Ви бъдем полезни

Нашите услуги

Обследване за енергийна ефективност

01.

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи

I. ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от юридически лица, които са акредитирани и вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност. На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ

Виж повече

Обследване на сгради за установяване на технически характеристики

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L

Виж повече
Обследване на сгради

02.

ЕК със списък на държавите нарушителки

03.

Обследване за енергийна ефективност на Системи за външно изкуствено осветление

На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители, като обследването се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години. Оценката на енергийните спестявания при система за външно изкуствено осветление има за цел да докаже постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени

Виж повече

Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради и сертификати за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава след завършване на строителството на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация. С него се определя и класа на енергопотребление на новата сграда. Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на

Виж повече
ен. одити на сгради

04.

енергийни спестявания

05.

Издаване на удостоверения за енергийни спестявания

Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докажат приноса на притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност и се използват за потвърждаване изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания. Удостоверенията могат да се прехвърлят от задължено към друго задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от

Виж повече

Проектиране на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти

Изготвянето на проектна документация за всеки строеж е свързано с необходимостта от наличието на специалисти, притежаващи пълна проектантска правоспособност. САНКОНСУЛТИНГ ЕООД разполага с пълен набор от инженери по всяка необходима част, като набора от специалисти се определя индивидуално според спецификите на всеки конкретен обект. Основно това са проектанти по частите: • Архитектура; • Конструкции; •

Виж повече
инфраструктурни обекти

06.

Консултантски услуги

07.

Консултантски услуги

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно Закона за енергийната ефективност; Изготвяне на енергийни и финансови анализи; Енергийни измервания; Съдействие за получаване на финансиране на проекти за енергийна ефективност и помощ за разработване на необходимата документация за кандидатстване, както и всичко свързано с управлението им; Провеждане на обучения; Съвети за Енергоспестяващи дейности и решения

Виж повече