САНКОНСУЛТИНГ спечели първите три места в процедура за ен. ефективност по ОПРР, с 3 проекта за 4,5 млн. лв.

Обследване за енергийна ефективност

Новини

Отворена е Поканата за сгради по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО).

Успешно приключи проекта за реновиране на сградата с близко до нулево потребление на енергия в гр. Поморие

Благодарение на експертния потенциал на САНКОНСУЛТИНГ ЕООД и на база разработения Енергиен Одит, явяващ се солидния фундамент за отпуснатото финансиране от УО на

Приключи проект на Община Берковица, получил финансиране на база Енергиен Одит изготвен от САНКОНСУЛТИНГ по Процедура „ЕЕ в периферните райони – 2”

Обектът предмет на проект № BG16RFOP001-2.002-0043-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на сгради в град Берковица“ отнасящ за обект сградата на общинска администрация, находяща

ЕК обяви новия списък на държавите нарушителки, срещу България откри 8 наказателни процедури

Еврокомисията обяви новия месечен списък на държавите нарушителки, които не спазват общото законодателство на ЕС, информира вестник „Сега“. България, която в момента играе