Историята на САНКОНСУЛТИНГ

САНКОНСУЛТИНГ- НАД 10 ГОДИНИ ОПИТ В ОПИТОМЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА!

САНКОНСУЛТИНГ ЕООД е създадено през 2008 г. с идеята за рационална симбиоза между перфектното познаване на европейската правна рамка, регулираща общия европейски енергиен пазар, участващите субекти и техните зависимости и приоритети, както и изпреварващо прилагане на въпросните обвързаности чрез внедряване на високотехнологични решения в полза на иновативното предприемачество.

От момента на своето възникване компанията разполага с постоянно разрастващ се екип от прецизно селектирани инженери, архитекти и юристи, специализирани в сферата на енергетика, високотехнологичен инженеринг и ВЕИ. В сътрудничество с официалните власти екипа на компанията съдейства активно за своевременно транспониране на директивите на Европейскато комисия в националното законодателство, както и за пресяване на успешните европейски практики в областта на енергийната ефективност и адаптирането им към особеностите на местната конюнктура.

В обичайната си репродукция малко от експлоатираните в България бизнес модели подхожда вариативно към енергийните разходи. В стандартния случай, независимо от икономическия сектор, в който работи съответния предприемач, енергийните разходи са калкулирани по параметри, считани от бизнеса за константна величина.

САНКОНСУЛТИНГ е на пазара за да подсигури на своите клиенти енергийните пакети, оптимизиращи производствените им разходи, съответно пълен комфорт при реализацията на собствените им идеи и начинания. Пакетните ни услуги включват всичко от предварително консултиране, изготвяне на енергийно обследване, високотехнологичен инженеринг/проектиране и изграждане на системите и мерките от енергийния одит/, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти. В тази връзка дружеството е вписано в публичния регистър към АУЕР на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл.60 ал.1 от ЗЕЕ, като притежава Удостоверение № 00084/ 24.03.2016 г. и в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, за което притежава Удостоверение № 00311/04.10.2016г. За извършване на горните дейности разполагаме с най-съвременните технически средства за енергийно обследване съгласно Закона за енергийната ефективност и специализирани софтуери за компютърно енергийно моделиране на сгради.

Предоставяме възможност на находчивите предприемачи да насочат сравнително малка част от инвестиционния си ресурс в енергийни системи и иновации със степен на възвращаемост в някои случай по- високи и от тези на реализираната им продукция. Предлагаме строго индивидуални решения от разумно потребление на енергия, през допълнителни оптимизации на производствените цикли и комфортно термиране на работните пространства, до високотехнологични решения за драстично редуциране на енергопотреблението, оборудвани със сертифицирани системи за енергиен мениджмънт.

История

Екип

Управител
Аватар 1
Инженер - Конструктор
Инженер – Конструктор
Аватар 1
Инженер по част ОВК
Инженер по част ОВК и ЕЕ
Инженер ВИ
Аватар 2
Инженер по части ПБЗ и ПУСО
Мениджър проекти