02.

Обследване на сгради за установяване на технически характеристики

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:
– механично съпротивление и устойчивост;
– безопасност в случай на пожар;
– хигиена, здраве и околна среда;
– достъпност и безопасност при експлоатация;
– защита от шум;
– икономия на енергия и топлосъхранение;
– устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:
– опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
– намаляване на риска от бедствия;
– физическа защита на строежите.