01.

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи

I. ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от юридически лица, които са акредитирани и вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност.

На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м.

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел:
• идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
• разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
• технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
• оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, съгласно нормативните документи.

ІІ. ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В промишлеността модернизациите на съоръженията и процесите е един от основните източници за подобрение на енергийната им ефективност. Автоматизирането на управлението на топлинните и енергийните съоръжения допринася към общия ефект за постигане на енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги.

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи установява задължителен режим за обследване и прилагане на мерки по Енергийна ефективност за промишлени системи с енергийна консумация над 3000 MWh/годишно.

Промишлените предприятия с такава консумация са задължени да обявят, в декларация по образец, в Агенцията по енергийна ефективност годишната си консумация на енергия. Декларацията се подава ежегодно, в срок до 31 март и отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.

Най-общо казано, целта на енергийната ефективност за индустриалните обекти може да бъде постигната, като се осигури оптимално протичане на производствено-технологичния процес с изискваното качество при минимален разход на енергия. В този контекст, управлението на разходите за енергия в едно производствено предприятие е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен мениджмънт. Прилагането му води до снижаване на разходите за енергия при конкретното производство и намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния продукт или услуга, запазвайки неговото качество и конкурентоспособност.