05.

Издаване на удостоверения за енергийни спестявания

Удостоверенията за енергийни спестявания имат за цел да докажат приноса на притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност и се използват за потвърждаване изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания. Удостоверенията могат да се прехвърлят от задължено към друго задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, както и от незадължено към задължено лице.