Обследване за енергийна ефективност

САНКОНСУЛТИНГ спечели първите три места в процедура за ен. ефективност по ОПРР, с 3 проекта за 4,5 млн. лв.

„САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД съвместно с Община Берковица работи по разработването на 3 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за обновяване на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, обхващащи мерки за повишаване на енергийната ефективност за 8 броя жилищни блока. В резултат на пълната степен на проектна готовност и на база предложеният пакет от енергоефективни мерки, включени от инженерите на „САНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД в Енергийните Обследвания, Община Берковица се нареди на първо, второ и трето място при класирани 20 от общо 72 проекта по ОПРР 2014-2020 и получи финансиране на обща стойност: 4 500 000 лв.
На база на одобрените инвестиционни проекти, сградите ще постигнат клас на енергопотребление „А“, след прилагане на предвидените мерки, при това само при изпълнение на интервенции по сградната черупка.
Проектите се намират в етап на избор на изпълнител за изпълнение на СМР. Повече информация може да намерите на сайта на Министерство на Регионалното Развитие и на сайта на Община Берковица.