Отворена е Поканата за сгради по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО). Страни донори са: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

 • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
 • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
 • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Настоящата покана за набиране на проектни предложения е специфично насочена към реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“.
Съгласно § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ:
„Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда, която отговаря едновременно на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;
б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.“

Проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да имат принос към постигане на следните индикатори:

 • Индикатор 1: Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – цел на ниво Програма: 118 000 tCO2/г.;
 • Индикатор 2: Прогнозни годишни енергийни спестявания –цел на ниво Програма: 117 000 MWh/г.;
 • Индикатор 3: Прогнозни годишни парични спестявания –цел на ниво Програма: 8 000 000 Euro/г.;
 • Индикатор 4: Брой хора, които се възползват от подобрената енергийна ефективност (разпределени по пол) – цел на ниво Програма: 1 500 бр.; 
 • Индикатор 5: Брой сгради, в които са изпълнени мерки за подобряване на енергийна ефективност – цел на ниво Програма: минимум 8 бр.

Прогнозното количество на емисиите на парникови газове се определя въз основа на прогнозното количество спестена енергия, определено в Доклада от обследване за енергийна ефективност, умножено по емисионен фактор от 1.18 tCO2/MWh.

Общ бюджет на процедурата за подбор на проекти е 10 700 000 евро или 20 927 381лева.

• Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева);
• Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 1 200 000 евро (2 346 996 лева),

а Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи. 

Допустими кандидати: администрация към орган на изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 1 от ЗАдм. или община на територията на Република България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА.

Допустими партньори

 • Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори;
 • Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на използването на енергия от ВИ или изпълнението на мерки за енергийна ефективност;
 • Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

Критерии за допустимост:

 1. Проектното предложение трябва да включва само интервенции в сгради държавна или общинска собственост, разположени на територията на Република България.
 2.  Проектното предложение не трябва да включва сграда, в която не са изпълнени мерки по конструктивно възстановяване/усилване, ако са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“).
 3. Мерките, за които се кандидатства по настоящата процедура следва да са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност.

За да бъде допустим за финансиране проектът е необходимо наличие на следната проектна готовност:

 1. Доклад от обследването за енергийна ефективност, изготвен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ и Резюме на Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност ;
 2. Инвестиционен проект, изготвен в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба към него, във фаза технически или работен проект, който (когато е приложимо) е съгласуван и одобрен съгласно изискванията на ЗУТ;
 3. Всички необходими документи, издадени в резултат на административни, съгласувателни и договорни процедури, съгласно приложимата нормативна уредба (ако са необходими такива съгласно българското законодателство).

Допустими дейности:

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки по конструкцията на сградата/ите, в т.ч. подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки по ограждащите елементи на сградата (външни стени, покрив, под, тавански и подови стоманобетонни плочи, граничещи с неотопляеми пространства, вътрешни стени, граничещи с неотопляеми пространства (ако е приложимо) и др.;
 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки по техническите сградни инсталации;
 • Изграждане на съоръжение/я за производство на енергия от възобновяеми източници в сградата или в близост до сградата за осигуряване на потреблението на енергия от ВИ в сградата;
 • Присъединяване на сградата към съоръжение/я за осигуряване на енергия от ВИ;
 • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с изпълнение на енергоспестяващите мерки, изграждането на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници и присъединяването на сградата;
 • Доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, врати, прозорци и др.;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
 • Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

Краен срок за кандидатстване: 10.11.2021 г. 17:00 ч.

Пълните насоки за кандидатстване и изисквания могат да бъдат намерени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e718932d-96e7-4d9b-9d8c-70e1f0129a10