Стартира програмата за използване на геотермална енергия в публични сгради

Започва набирането на проектни предложения по процедурата „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, съобщават от Министерството на енергетиката.

Програмата е финансирана по схемата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта ù е намаляване на въглеродната интензивност на сградния фонд.

Допустими дейности за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или за отопление и охлаждане в сградите за използване на геотермална енергия.

Средствата за насърчаване на използването на геотермална енергия в публичните сгради са на обща стойност 3,4 млн. евро.

Допустими кандидати по тази програма: общински администрации и държавни институции. Всеки от проектите може да бъде финансиран със сума между 200 хил. и 400 хил. евро.

Безвъзмездната помощ покрива изцяло стойността на проекта.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г., а пълните условия по нея могат да бъдат намерени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

Източник: https://www.investor.bg/